DANMARKS STØRSTE BASKETBALL KLUB OG ÅRETS BASKETBALLKLUB 2016/17
En klub for alle der gerne vil blive bedre til basketball. Vi deler glæden ved sporten med så mange som muligt... Også dig!


Sæsonstart
Vi nærmer os sæsonstarten som starter lidt forskudt i de forskellige haller, hvilket afhænger af hvornår vi får adgang til dem.
 
14. august 2017
  • Bülowsvejhallen 
  • Ny Hollænderskolen (vi har fået lov at starte tidligere)
  • Bülowsvejen Skole (vi har fået lov at starte tidligere)
  • Falkonergården (Alonzo starter træning på Falko fra tirsdag den 22. august)
 1. september 2017
  • Hermeshallen*
  • Nyelandsvej, Hallen
  • Nyelandsvej, Salen
  • Multisalen

*Hermeshallens sæsonstart kan muligvis blive udskudt indtil 18. september. Det skyldes at den pt. er under renovering og indretning, så den bliver tilpasset basketball med kurve, der kan sænkes ekstra langt ned. Det er vi rigtig glade for, men det betyder at vi måske bliver nødt til at væbne os med tålmodighed.


Nye træningstider

Der er blevet arbejdet intenst med træningsplanen for den kommende sæson og vi har nu alle træningstiderne for ungdomsholdene på plads. En oversigt over den kommende sæsons træningstider kan findes her:
Oversigt over træningstider
 
Klubmodul er nu opdateret med alle de nye træningstider for både ungdomshold og seniorhold.
 
Hvis man er ny og vil tilmelde sig et hold, kan det være nemmere at se på oversigten over træningstider og finde det hold, der passer ens barns alder og niveau. Det vigtige er at huske holdnummeret. I klubmodul skal man så finde holdnummeret og tilmelde sit barn til det hold, hvis der er ledige pladser.
 
Oversigten er sorteret således, at mixhold for de yngste står øverst, derefter er det pigeholdene og til sidst vores drengeholdene.


Instagram - Følg os på vores nye Instagram profil FalconFrb husk også at bruge #falconbasket

Facebook - Husk at følge Falcon på Facebook for nyheder og opdateringer!

 

Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling 8. maj, 2017.

Sted: Büllowsvej hallen

 

1. Valg af dirigent

Jens Michael Bertram blev valgt som enstemmigt.

 

2. Valg af referent

Morten Blomqvist blev valgt

 

3. Generalforsamlingens lovlighed

Det blev konstateret, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt ift. Falcons vedtægter.

 

4. Forslag om ændring af vedtægter

Væsentligste punkt på dagsordenen var 2. og endelig behandling af vedtægtsændringer. Det blev understreget at der var tale om 2. behandling. De foreslåede vedtægtsændringer blev vedtaget enstemmigt af den ekstraordinære generalforsamling med undtagelse af punkt 13, der udgik allerede ved 1. behandlingen. 


5 Eventuelt.

  • Ingen punkter


Bilag: Forslag til vedtægtsændringer, som med undtagelse af punkt 13 blev vedtaget.

Nr.

Original

Ændres til

Kommentar

1

§ 4: Falcon er medlem af Frederiksberg Idrætsunion (FIU), Københavns Basketballforbund (KBBF), Danmarks Basketballforbund (DBBF) og Danmarks Idrætsforbund (DIF).

§ 4: Falcon er medlem af Frederiksberg Idrætsunion (FIU), Danmarks Basketballforbund (DBBF), DGI Basketball og Danmarks Idrætsforbund (DIF).

 

Der er tale om en opdatering af de forbund klubben er medlem af pt. og slettelse af KBBF, som blev nedlagt for efterhånden mange år siden.

2

§5 Stk. 2. Træningsudvalget fastsætter for hvert år en mindstealder for udbydelsen af basket. Medlemmer under denne alder kan ikke kræve at deltage i den almindelige afvikling af træning og kampe. Mindstealderen skal fastsættes udfra hvilke aldersgrupper KBBF afvikler turneringer for, hvad der er fysiologisk forsvarligt, samt hvad klubben kan påtage sig pædagogisk.

 

§5 Stk. 2. Træningsudvalget fastsætter for hvert år en mindstealder for udbydelsen af basket. Medlemmer under denne alder kan ikke kræve at deltage i den almindelige afvikling af træning og kampe. Mindstealderen skal fastsættes udfra hvilke aldersgrupper DBBF afvikler turneringer for, hvad der er fysiologisk forsvarligt, samt hvad klubben kan påtage sig pædagogisk.

 

KBBF er ændret til DBBF.

 

3

§ 16: Ungdomsspillere defineres som aktive medlemmer berettigede til at deltage i KBBF’s ungdomsturnering.

Stk. 2. Ungdomsspillere inddeles efter hvilken af KBBF’s ungdomsrækker, de er berettigede til at spille i.

§ 16: Ungdomsspillere defineres som aktive medlemmer berettigede til at deltage i DBBF’s ungdomsturnering.

Stk. 2. Ungdomsspillere inddeles efter hvilken af DBBF’s ungdomsrækker, de er berettigede til at spille i.

Ændringern afspejler blot at KBBF ikke længere eksisterer.

 

4

§ 9: Udmeldelse skal foregå skriftligt til bestyrelsen eller til den af bestyrelsen udpegede person, der varetager medlemsregistreringen. Udmeldelsen får først virkning ved fremkomsten til ovennævnte.

§ 9: Udmeldelse skal foregå skriftligt eller elektronisk til bestyrelsen eller til den af bestyrelsen udpegede person, der varetager medlemsregistreringen. Udmeldelsen får først virkning ved fremkomsten til ovennævnte.

Der er blot tale om en tilføjelse, således at vedtægterne afspejler tiden og de faktiske forhold.

5

§ 22: Medlemmerne forpligtiger sig ved indmeldelsen til at…
c) udføre de til medlemmets pågældende hold pålagte opgaver, og…

 

§ 22: Medlemmerne forpligtiger sig ved indmeldelsen til at…
c) udføre de opgaver der er pålagt medlemmets hold, og…

 

Sproglig rettelse.


 


6

§ 7: Indmeldelse foregår ved aflevering af en underskrevet indmeldelsesblanket til bestyrelsen eller til en af bestyrelsen udpeget person, som varetager medlemsregistreringen. Ved indmeldelsen skal medlemmet ligeledes erklære at ville efterleve disse vedtægter.

 

Stk. 2. Umyndige og personer under værgemål skal have indmeldelsesblanketten underskrevet af værge eller forælder.

 

Stk. 3. Bestyrelsen kan ligeledes bestemme, at indmeldelsesproceduren kan suppleres af en alternativ elektronisk indmeldelsesmulighed. For de i stk. 2 nævnte personer skal denne indmeldelse dog suppleres af en blanket underskrevet af værge eller forælder.

 

Stk. 4. Klubben garanterer ikke for fejl i forbindelse med indmeldelse.

 

§ 7: Indmeldelse foregår gennem klubbens medlemssystem på klubbens hjemmeside. Ved indmeldelsen skal medlemmet erklære at ville efterleve disse vedtægter.

 

 

Stk. 2. Umyndige og personer under værgemål skal indmeldes af værge eller forælder.

 

 

 

 

 

 

 

Stk. 3. Klubben garanterer ikke for fejl i forbindelse med indmeldelse.

 

I dag foregår indmeldelse elektronisk via hjemmeside. Vi benytter i praksis ikke nogen blanket og vedtægterne opdateres derfor i overensstemmelse praksis.

 

Den oprindelige stk. 3 udgår og den oprindelige stk. 4 bliver derfor til stk. 3.

7

§24, Stk. 3. Indkaldelse skal foregå ved ophængning af opslag.

§24, Stk. 3. Indkaldelse skal foregå ved opslag på elektroniske medier, på klubbens hjemmeside såfremt denne har en nyhedsfacilitet samt udsendelse af e-mail til samtlige medlemmer.

Ændres i overensstemmelse med de muligheder vi har i dag.

8

§24 Stk. 5. Opslagene skal hænges synligt og så vidt muligt i alle haller, hvor klubben har aktiviteter. Synligheden er bestemt udfra, hvad der kan ses ved den almindelige færdsel i forbindelse med klubbens aktiviteter. Hvis opslagene bliver ulæselige eller går til grunde skal de straks erstattes af nye.

Udgår

Følger af ændring nr. 7

9

§24 Stk. 6. Opslagene må først fjernes, når generalforsamlingen er afsluttet.

Udgår

Følger af ændring nr. 7


10

 

§26, stk. 1, nr. 6. Fastsættelse af kontingentsatser for næste sæson.

Dette er et nyt punkt som reelt har manglet i §26 som omhandler dagsordenen til generalforsamlingen. Dagsordenens nuværende punkt 6, bliver herefter punkt 7.


 


11

 

§ 11, Stk. 3. Bestyrelsen kan vedtage helt eller delvist at fritage et medlem for at betale kontigent.

Denne praksis har eksisteret igennem mange år, hvor medlemmer har søgt om kontingentfritagelse. Nu er det også angivet i vedtægterne. Der er desuden oprettet et støtteudvalg, hvor der kan søges om hjælp til kontingentbetaling eller deltagelse i ture mv.

12

§ 8: Interesserede eventuelt kommende medlemmer har ret til to træningers kontingentfri prøvetid forud for indmeldelse. Under prøvetiden er personen fri til at forlade klubben. Ingen forpligter sig til medlemskab alene ved deres tilstedeværelse.

 

§ 8: For at kunne træne på hold i klubben, skal man være meldt ind. De første 30 dage efter indmeldelse betragtes som prøvetid. Man kan således indenfor prøveperioden melde sig ud og få refunderet det indbetalte kontingent.

Der er flere årsager til denne ændring i klubbens forhold. En af årsagerne er, at vi i dag har ventelister. Når man får tilbudt en plads har man en begrænset tid til at tilmelde sig et hold. Pt. er den tid sat til 72 timer. Problemet er, at der er en konflikt mellem de 72 timer og at man samtidig skal have lov til at træne med i 14 dage før man tilmelder sig. En anden årsag er, at man som træner har svært ved at holde styr på hvem der er til prøvetræning. Hvis alle er tilmeldt undgår vi at trænerne skal gætte og sættes i en situation, hvor de måske beder folk om at melde sig ind, som pt. blot prøvetræner.

13

§ 17: Elitespillere defineres som aktive medlemmer udtaget til klubbens øverst rangerende herre eller dame hold under DBBF’s landsdækkende seniorturnering.

§ 17: Elitespillere defineres som aktive medlemmer udtaget til klubbens øverst rangerende herre- eller damehold under DBBF’s seniorturnering.

Ændringen afspejler at det ikke længere er alle landets tre øverste rækker der er landsdækkende.


 


14

§20, Stk. 3. Med hold menes en afgrænset mængde medlemmer, som har én eller flere træningspas på de baner som står til rådighed for klubben. Aktive medlemmer har ligeledes ret til at få deres hold tilmeldt KBBF’s distriktsturnering ved førstkommende lejlighed. Dette gælder dog kun, hvis medlemmerne kan samle mere end 7 kontingentbetalende medlemmer, som ikke deltager på andre hold.

§20, Stk. 3. Med hold menes en afgrænset mængde medlemmer, som har én eller flere træningspas på de baner som står til rådighed for klubben. Aktive medlemmer har ligeledes ret til at få deres hold tilmeldt DBBF’s distriktsturnering ved førstkommende lejlighed. Dette gælder dog kun, hvis medlemmerne kan samle mindst 8 kontingentbetalende medlemmer for ungdomshold og mindst 10 kontingentbetalende medlemmer for øvrige hold, som ikke deltager på andre hold.

Der er dels tale om en opdatering ift. KBBF og dels i forhold til hvor mange medlemmer, der skal til for at man kan deltage i forbundets turneringer. Turneringsgebyrer og især bødestørrelser er steget voldsomt indenfor de senere år. Således kan en enkelt bøde i 2. division damer koste 4.500-5.000 kr., hvis man ikke møder op til kampe. Det er en bøde, der er identisk med turneringsgebyret.

15

§25, Stk. 3. Afstemninger foretages ved håndsoprækning medmindre dirigenten eller et flertal af de fremmødte stemmeberettigede ønsker anonymitet. Afstemningen, til afgørelse af om der skal gennemføres anonymitet, skal foregå anonymt.

§25, Stk. 3. Afstemninger foretages ved håndsoprækning med mindre dirigenten eller en fjerdedel af de fremmødte stemmeberettigede ønsker anonymitet. Afstemningen, til afgørelse af om der skal gennemføres anonymitet, skal foregå anonymt.

Ønske om at tilgodese dem som evt. skulle ønske en anonym afstemning.

16

 

§16, stk 1, nr. 12. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.

Vi har ikke været i stand til at vælge en intern revisor i de senere år. Desuden kræver Frederiksberg Kommune et regnskab der er revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor, når vi når over 150.000 kr. i aktivitetstilskud. Vi er som følge af medlemsudviklingen i de senere år, et stykke over grænsen.

17

§28, Stk. 2. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og 3 til 8 menige bestyrelsesmedlemmer.

"FALCON BLEV STIFTET PÅ FREDERIKSBERG DEN 30. OKTOVBER 1958 AF EN GRUPPE ELEVER FRA FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM"